Cách viết code Kết quả
[b]Dòng chữ cần in đậm[/b] Dòng chữ cần in đậm
[i]Dòng chữ cần in nghiêng[/i] Dòng chữ cần in nghiêng
[s]Dòng chữ gạch ngang ở giữa[/s] Dòng chữ gạch ngang ở giữa
[u]Dòng chữ cần gạch chân[/u] Dòng chữ cần gạch chân
[o]Dòng chữ cần gạch trên đầu[/o] Dòng chữ cần gạch trên đầu
[l]Đoạn chữ cần canh trái[/l]
Đoạn chữ cần canh trái
[c]Đoạn chữ cần canh giữa[/c]
Đoạn chữ cần canh giữa
[r]Đoạn chữ cần canh phải[/r]
Đoạn chữ cần canh phải
[j]Đoạn chữ cần canh đều 2 bên[/j] Đoạn chữ cần canh đều 2 bên
[sub]Subscript[/sub] Subscript
[sup]Superscript[/sup] Superscript
[size=10]Chỉnh phông chữ[/size]
(Size: 8..25)
Chỉnh phông chữ
[color=red]Màu chữ[/color] Màu chữ
[font=Comic Sans MS]Chỉnh kiểu font chữ[/font] Chỉnh kiểu font chữ
[hide]Đoạn chữ cần ẩn với khách...[/hide] For registered users only!
[spoiler]Đoạn chữ ẩn[/spoiler]
[video]http://youtube.com/watch?v=DbzFNj8HVmc[/video]
[audio]http://any_site.com/music.mp3[/audio]
[code]Program code[/code]
Code
Program code
[quote]Đoạn văn cần trích dẫn trong bài khi post reply[/quote]
Quote
Đoạn văn cần trích dẫn trong bài khi post reply
[quote=Alex]Đoạn văn cần trích dẫn trong bài khi post reply[/quote]
Quote (Alex)
Đoạn văn cần trích dẫn trong bài khi post reply
[hr] - Line
[url]http://www.ucoz.com[/url] http://www.ucoz.com
[url=http://www.ucoz.com]uCoz[/url] uCoz
[email]your@mail.com[/email] your@mail.com
[email=your@mail.com]Contact Us[/email] Contact Us
[img]http://www.site.com/img.gif[/img]
[list]
[*]item 1
[*]item 2
[/list]
 • item 1
 • item 2
[*]item 1
[*]item 2
 • item 1
 • item 2
 • (c) ©
  (r) ®
  (tm)

  « Đóng của sổ này lại »